• Co právě děláme

  Nová kniha o Srbsku
 • Srbsko - kniha z historii obce a jejího okolí, Vladimír Bláha, 2013
  Bue Marino
  Bue Marino
  Netopýří jeskyně

Czech Speleo Photo

Propozice soutěže

Česká speleologická společnost, základní organizace 1-06, Speleologický klub Praha

vyhlašuje u příležitosti konání Setkání speleologů v Českém krasu 2011 druhý ročník soutěže ve speleologické fotografii

Czech Speleo Photo 2011

Soutěže se může účastnit každý autor bez ohledu na členství v ČSS, nebo jiné organizaci, který se věnuje fotografování v podzemí. Ze soutěžních snímků vybere odborná porota vítěze (1. - 3. místo) v těchto kategoriích:

Stálé kategorie:

 • krasová fotografie
  Fotografie se zaměřením na podzemí přírodního původu. Do této kategorie mohou být zařazeny zejména fotografie krasových a pseudokrasových jeskyní, propastí a dalších krasových jevů, včetně povrchových krasových jevů.
   
 • montanistika a historické podzemí
  Dokumentární i umělecká fotografie se zaměřením na antropogenní podzemní prostory. Do kategorie mohou být zařazeny zejména fotografie historického podzemí, dolů, lomů, jakož i povrchových reliktů hornické činnosti (haldy, odvaly, těžní věže) a industrializované krajiny vzniklé hornickou činností.

Experimentální kategorie:

 • tematická fotografie
  V této kategorii vyhlašuje pořadatel téma fotografických prací pro příslušný ročník. Cílem této kategorie je motivovat zejména začínající autory ke kreativnímu využití podzemí jako uměleckého výtvarného prostředí. Pro ročník 2011 vyhlašuje pořadatel téma:
  speleologický portrét, akt a glamour

Porota může ve všech kategoriích nahradit udělení některého místa udělením zvláštního ocenění poroty Naděje roku. Toto ocenění je možné udělit pouze tomu autorovi, který dosud v soutěži Czech Speleo Photo žádné ocenění nezískal. Uděluje se perspektivním začínajícím autorům za zajímavé či neobvyklé zpracování námětu, bez ohledu na kategorii.

Ze všech soutěžních snímků bez ohledu na kategorii vyberou účastníci Setkání speleologů v Českém krasu vítěze (1. - 3. místo) Ceny diváků.

Ze všech soutěžních snímků bez ohledu na kategorii vybere odborná porota ZO ČSOP Nyctalus vítěze Ceny ZO ČSOP Nyctalus. Cena ZO ČSOP Nyctalus se uděluje za výjimečné fotografické zobrazení živé přírody jako součásti speleologických ekosystémů.

Soutěžní fotografie budou vystaveny ve vyhrazených prostorách po celou dobu konání Setkání speleologů v Českém krasu, které se koná ve dnech 30. září - 2. října 2011 v Srbsku. Vyhlášení vítězů proběhne v sobotu v 19:00 v kulturním domě v Srbsku.

Soutěžní fotografie mohou autoři zasílat pouze fyzicky (tj. v papírové podobě, tak jak budou vystaveny) na adresu: Jan Otava, Speleologický klub Praha, Sadská 482/13, 198 00 Praha 9 - Hloubětín nejpozději
do 15. září 2011.

Fotografie mohou být také přímo instalovány autorem na vyhrazené výstavní ploše, nejpozději do 10 hodin v sobotu 1. října 2011. Ostatní instaluje pořadatel. Rozhodne-li se autor instalovat fotografie vlastnoručně v den konání, zašle náhledy a rozměry fotografií na adresu fotosoutez@kuk.cz nejpozději do 15. září 2011.

Soutěžní fotografie musí mít minimální rozměry 20 x 30 cm (resp. 30 x 20 cm). Maximální rozměry fotografie mohou být 30 x 45 cm (resp. 45 x 30 cm). V případě fotografie nestandardních rozměrů (např. panoramatická fotografie) může být jeden z rozměrových limitů porušen, nejvýše však do čtyřnásobku hodnoty porušeného limitu. Každá fotografie musí být na rubu označena jménem a příjmením autora, názvem nebo číslem fotografie s uvedením kategorie, do které je přihlášena. Dále může být doplněno datum a místo pořízení fotografie, případně příslušnost autora k ZO ČSS, či jiné organizaci.

Jeden soutěžící může přihlásit nejvýše 10 fotografií. Pořadatel si vyhrazuje právo z organizačních důvodů vystavit přiměřený počet fotografií od každého soutěžícího.

Zasláním soutěžního snímku vyjadřuje autor souhlas se zveřejněním zaslaných fotografií pořadatelem pro účely propagace soutěže a Setkání speleologů v Českém krasu, a to v tištěné i elektronické podobě, i opakovaně. Tento souhlas neopravňuje pořadatele k předání díla třetí osobě, ani k jeho užití ke komerčním či podobným účelům. Pořadatel je povinen při každém jednotlivém zveřejnění díla uvést jméno a příjmení autora.

Autor vítězné fotografie je povinen na žádost pořadatele dodat fotografii v elektronické podobě v původním rozlišení, za účelem pořízení velkoformátových rozmnoženin díla pro výstavní účely.

Zasláním soutěžního snímku soutěžící potvrzuje, že je autorem přihlášeného díla a je oprávněn vykonávat k dílu autorské právo. Organizátor může ve výjimečných případech rozhodnout o nepřijetí díla do soutěže, zejména pokud se jedná o dílo porušující platné zákony České republiky, nebo jinak ohrožující zájem ochrany přírody a podzemí.

Soutěžní fotografie zaslané poštou se vracejí pouze na vyžádání. Požaduje-li autor vrácení soutěžní rozmnoženiny fotografie po skončení soutěže, uvede tuto skutečnost v průvodním dopise zaslaném spolu s fotografiemi. Náklady na vrácení fotografie nese pořadatel.

V Praze dne 29.5.2011

 
Vladimír Bláha

předseda ZO ČSS 1-06
Speleologický klub Praha
 
   
Zdeněk Motyčka

předseda odborné poroty
Czech Speleo Photo
 

Více informací o fotosoutěži naleznete na adrese: http://www.czechspeleophoto.cz/